Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Youbee, zwanego w dalszej części PP Youbee zawiera zbiór zasad obowiązujących wszystkich Partnerów, a jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem przystąpienia do PP Youbee.

1. Warunki ogólne

1.  Celem PP Youbee jest pozyskanie reklamodawców zwanych w dalszej części regulaminu Partnerami, którzy są właścicielami, dysponentami lub użytkownikami serwisów o których mowa w punkcie 5.
2.  Partnerami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które zaakceptują Umowę i Regulamin PP Youbee.
3.  Organizatorem PP Youbee jest Youbee Agnieszka Siezieniewska z siedzibą w Rychliki 96 (NIP: 5782908206, REGON: 281491342) – właściciel sklepu internetowego www.youbee.pl, zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem.
4.  Uczestnictwo w PP Youbee jest bezpłatne i dobrowolne.
5.  Działalność Partnera polega na umieszczeniu materiałów promujących Sklep, na swoich stronach internetowych, serwisach informacyjnych, sklepach, blogach, forach, pasażach i innych dostępnych Partnerowi kanałach promocji, zwanych w dalszej części regulaminu Serwisem Partnera.
6.  Przez materiały promujące Sklep należy rozumieć:
- banery reklamowe przygotowane przez Sklep,
- graficzne prezentacje produktów, dystrybuowanych przez Sklep,

- unikalne hiperłącza służące do pozyskiwania klientów.
7.  Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Sklepu i jej produktów w Serwisie Partnera, a w szczególności we własnych publikacjach i opisach.

2. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

1. Partner po zalogowaniu w Sklepie pobierze ze strony https://youbee.pl/pl/module/refpro/myaccount gotowy link, którego integralną częścią są:
- Numer Id Partnera, jednoznacznie identyfikujący go w systemie informatycznym Sklepu
- Baner (do wyboru kilka opcji rozmiaru banera),
2.  Pobrany link oraz baner można umieścić w Serwisie Partnera.
3. Możliwe są dowolne modyfikacje banera (pod względem jego rozmiaru oraz zawartej treści) po uprzednim zatwierdzeniu przez Sklep.
4. Partner poleca Klientów z wykorzystaniem linków o których mowa w punkcie 2.1, rozumianych jako hiperłącza prowadzące do Sklepu, zwane w dalszej części Regulaminu Linkami Partnerskimi.
5. Polecenie Klienta przez Partnera jest uważane za skuteczne jeżeli w czasie aktywności pliku cookies (od momentu kliknięcia Klienta w Link Partnerski) Klient zarejestruje się w Sklepie lub przy finalizacji zamówienia użyje kodu rabatowego Partnera.

3. Wynagrodzenie dla Partnera

1. Warunkiem poprawnego działania PP Youbee w systemie informatycznym Sklepu, a w efekcie naliczania prowizji Partnerowi jest akceptacja plików cookies przez oprogramowanie komputera Klienta oraz ich aktywność przez 90 dni od daty kliknięcia Klienta w Link Partnerski lub do czasu zarejestrowania się Klienta w Sklepie.
2. Partnerzy są wynagradzani wyłącznie za zakupy poleconych przez nich Klientów.
3. Wynagrodzenie jest naliczane w momencie zmiany statusu realizacji zamówienia w Sklepie na „Płatność zaakceptowana”.
4. W przypadku anulowania zamówienia (zwrot przedmiotu zamówienia) przez klienta na podstawie obowiązującego prawa i/lub regulaminu Sklepu, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
5. Wynagrodzenie Partnera składa się z Prowizji Bezpośredniej oraz Prowizji Pośredniej „drugiego poziomu”.
6. Prowizja Bezpośrednia obowiązuje od momentu rejestracji klienta w Sklepie do zakończenia PP Youbee. Ilekroć w Sklepie zostanie zrealizowane zamówienie Klienta, w tym okresie, każdorazowo Partner otrzyma prowizję w wysokości 10% wartości zamówienia (bez uwzględnienia kosztów wysyłki). Warunkiem naliczenia prowizji Partnerowi jest konieczność zalogowania się Klienta lub użycia kodu rabatowego Partnera w czasie składania zamówienia.
7. Prowizja Pośrednia obowiązuje do zakończenia PP Youbee. Partner jest wynagradzany za zdobywanie i polecanie nowych partnerów. Ilekroć w Sklepie zostanie zrealizowane zamówienie dzięki poleconym Partnerom, każdorazowo pierwotny Partner otrzyma prowizję w wysokości 5% wartości zamówienia Klienta poleconego przez nowego Partnera. Warunkiem naliczenia prowizji Partnerowi jest konieczność zalogowania się Klienta w czasie składania zamówienia.
8. Partner nie jest wynagradzany za zakupy w Sklepie dokonane przez niego samego.
9. Partner na stronie https://youbee.pl/pl/module/refpro/myaccount (po zalogowaniu się) ma dostęp do następujących informacji, które stanowią podstawę do wypłacenia prowizji Partnerowi:
- historii transakcji dokonywanych przez poleconych przez niego klientów (nr zamówienia, stawka prowizji oraz kwota prowizji)
- informacji o anulowaniu zamówienia (o ile takie nastąpi) i wartości odjętej kwoty zamówienia od sumy należnej prowizji.
- sumy należnych prowizji
10. Publikowanie przez Partnera lub udostępnianie osobom trzecim informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Sklepu jest zabronione.
11. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną 50 zł. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.

12. Wypłaty możliwe są od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
13. W celu wypłacenia Prowizji, Partner posiadający osobowość prawną lub będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wystawi Sklepowi fakturę VAT. W przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest on do wystawienia rachunku do Umowy na odpowiednią kwotę.
14. Jeżeli Partner jest osobą fizyczną, należna mu prowizja jest pomniejszana o podatek dochodowy, który Sklep odprowadza do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
15. Uzbierana kwota jest podawana(wyświetlana) z uwzględnieniem 23% stawki podatku.


4. Metody promocji

1. Partner jest zobowiązany do znajomości regulacji prawnych związanych z reklamą i świadczeniem usług drogą elektroniczną.
2. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na stronach, które zawierają treści niezgodne z prawem lub materiały pornograficzne, reklamują wyżej wymienione treści, bądź prowadzą do stron, które zawierają wyżej wymienione treści, lub których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Sklepu.
3. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się w Serwisie Partnera lub w jego materiałach promocyjnych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści związane ze Sklepem i/lub sprzedawanymi przez niego produktami, które zostaną opublikowane poza Sklepem.
4. Partner nie będzie wysyłał wiadomości pocztą elektroniczną z materiałami promującymi Sklep i/lub sprzedawanymi przez niego produktami w postaci tzw spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).
5. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na forach, grupach dyskusyjnych, i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
6. Partner nie będzie używał okienek typu pop-up, pup-under do reklamowania Sklepu.
7. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na stronach nie będzie wykorzystywał innych metod niezgodne z wytycznymi dla webmasterów.

5. Identyfikacja Klienta

1. Zarejestrowanie się Klienta w Sklepie w okresie ważności pliku cookies skutkuje zapisaniem informacji w bazie danych Sklepu o przypisaniu Klienta do Partnera. Od tej pory do czasu zakończenia PP Youbee każdorazowo po zalogowaniu się Klient jest identyfikowany przez Sklep jako polecony przez Partnera.
2. Sklep nie posiada funkcjonalności umożliwiającej ręczne przypisanie Klienta do Partnera.
3. Okres ważności pliku cookie wynosi 90 dni – jeżeli w tym okresie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on automatycznie usunięty z komputera Klienta
4. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego.

6. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera

1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane usunięciem konta Partnera.
2. Po usunięciu konta Partnera na konto nie wpływają żadne nowe środki. Jednocześnie kasowane są wszystkie powiązania Partnera z Klientami w bazie danych Sklepu.
3. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
4. Partner może zakończyć udział w PP Youbee w dowolnym momencie wysyłając na adres korespondencyjny Sklepu pisemną prośbę o rozwiązanie umowy.
5. Partner ma prawo do wypłaty prowizji wg stanu na dzień usunięcia konta bez względu na to, czy przekroczyły one kwotę minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie i umowie.
6. Uprawnienie Partnera określone w punkcie 6.5 nie dotyczy sytuacji, gdy usunięcie konta było spowodowane nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu PP Youbee lub Sklepu, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Sklepu lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
7. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Partnera o usunięciu jego konta wraz z podaniem przyczyn takiego posunięcia w przeciągu 72 godzin.
8. Po usunięciu konta Partnera, jest on zobowiązany do natychmiastowego zlikwidowania wszelkich banerów, materiałów promocyjnych z Serwisu Partnera.
9. Usunięcie konta w PP Youbee i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

7. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak naliczenia prowizji Partnerowi w przypadku:
- ręcznego skasowania pliku cookie przez Klienta lub jego oprogramowanie antywirusowe,
- nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej,
- braku rejestracji Klienta w okresie aktywności pliku cookies.
2. Sklep oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z większością przeglądarek używanych przez polskich użytkowników Internetu.
3. Sklep  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.
4. Aktualny i obowiązujący Regulamin Programu Partnerskiego Sklep publikuje na stronie https://youbee.pl/pl/content/15-regulamin-programu-partnerskiego .